REGIONALNE CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO W SOSNOWCU

Dom Pomocy Społecznej
 Nr 2 41-200 Sosnowiec,
 ul. Jagiellońska 2 
tel. 32/2923239
SOSNOWIEC
ZAWIERCIE
KONTAKT
GŁÓWNA
AKTUALNOŚCI
KONTAKT
DLA UCZNIÓW
REKRUTACJA
EGZAMIN
KURSY
RODO
GALERIA

Terapeuta zajęciowy


Kod zawodu: 325907
Cykl Kształcenia: 2 lata
Kwalifikacje: MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

 

 
TERAPEUTA ZAJĘCIOWY prowadzi różne formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych. Pełni istotną rolę członka zespołu terapeutycznego wszędzie tam, gdzie zachodzi potrzeba rehabilitacji i leczenia, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa, kompensacji ubytków
i funkcji organizmu oraz przystosowania do życia w społeczności szpitalnej i pozaszpitalnej.
Terapeuta zajęciowy wykonując swe zadania przyczynia się do usprawnienia kondycji fizycznej, psychicznej i społecznej, przez co pomaga osobom niepełnosprawnym osiągnąć przynajmniej częściową zdolność do samodzielnego życia.
 
WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI ABSOLWENTA:
 
 • prowadzenie różnych form oddziaływania terapeutycznego: zajęć warsztatowych, świetlicowych, kulturalno-oświatowych i artystycznych, a także rekreacyjnych i sportowych;
 • wykonywanie wraz z pacjentem podczas zajęć terapeutycznych prac ogrodniczych, wikliniarskich, dziewiarskich, krawieckich, z zakresu obróbki metali, drewna, tworzyw itp.
 • współdziałanie z zespołem prowadzącym rehabilitację chorego (np. stosowanie terapii na zlecenie lekarza, konsultowanie z lekarzem przebiegu i wyników terapii);
 • tworzenie indywidualnego i grupowego programu terapii, dostosowanej do potrzeb pacjenta oraz zaleceń lekarskich;
 • nauczanie pacjentów posługiwania się podstawowym sprzętem rehabilitacyjnym, m.in. sprzętem do samoobsługi, ułatwiającym czynności życia codziennego, oraz kształtowanie u nich umiejętności samodzielnego życia.
 
MOŻLIWOŚĆ PRACY:
 
 • placówkach rehabilitacji;
 • szpitalach, sanatoriach;
 • domach dziennego pobytu;
 • domach pomocy społecznej;
 • warsztatach terapii zajęciowej;
 • klubach seniora;
 • hospicjach;
 • innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.